Vi ska verka för miljöriktiga bostäder och verksamhetslokaler samt väl fungerande miljöer för individen. Vi skall använda system/metoder som är långsiktigt hållbara och anpassade till ett naturligt kretslopp.

Miljö är en viktig fråga för oss och vi utgår från de krav som våra kunder och samhället ställer på oss.

Vi ska bedriva ett ständigt förbättringsarbete för miljön och verka för energihushållning samt att miljöriktigt material används.

Personalen utgör grunden i vår miljösträvan och miljöutbildning är en del i utvecklingsarbetet.

Vårt nätverk inom företaget ska fånga upp och bearbeta aktuella miljöfrågor.

Vårt miljöarbete omfattar hela verksamheten men med tyngdpunkt på de arbetsuppgifter som utförs för våra kunders räkning.

Vi vill agera aktivt på grundval av egna analyser och kunskaper inom miljöområdet.