Information avseende personuppgiftsbehandling

På Cordan Förvaltnings AB behandlar vi personuppgifter om våra hyresgäster för att kunna uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd samt för att vidta mindre, vardagliga åtgärder som är nödvändiga i Cordan Förvaltnings ABs verksamhet (”Ändamålen”). De uppgifter vi behandlar för Ändamålen är framförallt namn, personnummer, adress, e-mail och telefonnummer. För hyresgäster som använder elektroniska inpasseringsnycklar kan uppgifterna även inkludera information om hyresgästens åtkomst till allmänna utrymmen i fastigheter (”Personuppgifterna”). Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register. Cordan Förvaltnings AB, org. nr. 559366-1621, och det bolag som är faktisk hyresvärd är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av Personuppgifterna. Dessa bolag har ingått ett avtal avseende gemensamt personuppgiftsansvar, av vilket det framgår att vardera parten ska säkerställa att tillämplig dataskyddslagstiftning efterlevs och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Det framgår även att parterna ska samarbeta vid personuppgiftsincidenter och om en tillsynsmyndighet skulle genomföra en inspektion. Enligt avtalet ska hyresvärden vara hyresgästens huvudsakliga kontakt i personuppgiftsfrågor.

De legala grunderna för behandlingen är framförallt att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter som hyresvärd såväl enligt hyresavtalet som enligt rättsliga förpliktelser som åvilar Cordan Förvaltnings AB. Vissa mer sällan förekommande och standardiserade behandlingar av Personuppgifterna för Ändamålen baseras även på Cordans berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt, såsom att kunna tillhandahålla elektroniska nyckelsystem till hyresgästerna. Detta sker dock endast i de situationer där detta intresse väger tyngre än våra hyresgästers intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Cordan kan komma att dela Personuppgifterna med myndigheter och de tredje parter Cordan anlitar för att uppnå Ändamålen.

Cordan Förvaltnings AB kommer att behandla Personuppgifterna så länge hyresförhållandet gäller och kommer därefter att radera Personuppgifterna inom 12 månader förutsatt att Kilbäcken Fastighetsutveckling AB inte är förpliktigat att fortsätta behandlingen. I vissa fall, då Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för Ändamålen, upphör behandlingen tidigare. Då behandlingen upphör raderas Personuppgifterna.

För det fall en hyresgäst har några frågor avseende Cordan Förvaltnings ABs behandling av Personuppgifterna, kan Cordan Förvaltnings AB kontaktas.

Samtliga hyresgäster har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av Personuppgifterna. Vidare kan begränsning av den behandling som rör hyresgästen begäras, invändning mot viss behandling göras eller rätten till s.k dataportabilitet utövas. I tillägg har hyresgäster rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.